Reglement

Art.1. De tentoonstelling wordt gehouden onder het beschermheerschap van de Fédération Cynologique Internationale en onder de voorschriften van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Art.2. Op de tentoonstelling is het Kynologisch reglement van de Raad van Beheer van toepassing en iedere exposant wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. Het is tegen betaling verkrijgbaar bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam.

Art.3. Datum en plaats. De tentoonstelling zal gehouden worden op 1, 2 en 3 februari 2019 in het “Beursgebouw”, Lardinoisstraat 8 te Eindhoven dan wel, indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op de door het bestuur van de organisatie nader te bepalen plaats en datum.

Art. 4. Zij die wensen in te schrijven, moeten franco vóór 15-01-2019 hun naar waarheid ingevulde inschrijfformulier(en) zenden aan het secretariaat van de tentoonstelling: Clematisstraat 1, 5482 MH Schijndel. Online inschrijven kan ook, klik hier …

Zodra het aantal honden dat geplaatst kan worden is bereikt, zal de inschrijving vroeger worden gesloten. Het bestuur houdt zich het recht voor om, bij wijziging van de datum en plaats van de tentoonstelling, de datum voor de sluiting van de inschrijving te wijzigen. Programma’s, inschrijfformulieren en alle inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar aan het secretariaat. Ingeschreven kunnen slechts worden de honden die in het NHSB, resp. in een der bijlagen van het NHSB of een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen.

Niet toegelaten worden honden: a) honden met een oor- of huidaandoening: b) reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn afgedaald. Honden uit het buitenland moeten zijn ingeënt tegen hondsdolheid, hetgeen d.m.v. een entingscertificaat moeten kunnen worden aangetoond. Het dragen van prikbanden is ten strengste verboden.

Art. 5. Klasse-indeling
Als leeftijd geldt de exacte leeftijd op de dag van de keuring. Het is verboden een hond in meerdere klassen in te schrijven met uitzondering van de koppelklas.

  1. Jongste puppyklas vanaf 4 tot 6 maanden (geen CAC)
  2. Puppyklas vanaf 6 tot 9 maanden (geen CAC)
  3. Jeugdklas vanaf 9 maanden tot 18 maanden
  4. Tussenklas vanaf 15 maanden tot 24 maanden
  5. Openklas vanaf 15 maanden
  6. Gebruikshondenklas vanaf 15 maanden, kopie van de verklaring bijvoegen dat de hond in deze klas mag worden ingeschreven.
  7. Kampioensklas vanaf 15 maanden, honden moeten een nationale/internationale titel voeren
  8. Veteranenklas vanaf 8 jaar
  9. Koppelklas voor 2 honden Reu en Teef van hetzelfde ras en de zelfde variëteit, bonafide eigendom van de zelfde exposant, mits ingeschreven in een van de klassen genoemd.

Art. 6. Inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 58,- per hond, inclusief catalogus. Inschrijfgeld voor een pre-puppy/puppy bedraagt € 35,-. Koppelklasse € 5,-.
Door inzending van het inschrijfformulier verplicht men zich het inschrijfgeld te voldoen, uiterlijk vóór 15-01-2019. Bij betaling na deze datum wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 10,- per hond administratiekosten.
Bij eventuele weigering van de hond wegens ziekte of anderszins wordt het inschrijfgeld niet teruggegeven.
Alle bank-of andere overschrijvingskosten worden aan u in rekening gebracht. Het inschrijfgeld voldoen onder dezelfde naam als op het inschrijfformulier staat vermeld en met vermelding van het NHSB (LOSH, ZB nr,LOF) nummer.

Art. 7. Keuringen. De keuringen beginnen om 9:30 uur. De keuringen van de ereprijzen vangen aan om 15:00 uur of zodra de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun honden in de ring te komen. Iedere exposant is verplicht er voor te zorgen, dat hij tijdig aanwezig is bij de ring waar het ras, waartoe hij behoort, wordt gekeurd. Vóór in de catalogus staat aangegeven in welke volgorde en in welke ringen de honden worden gekeurd. De keuring zal niet mogen worden opgehouden voor honden, die op het moment dat de keurmeester met de keuring aanvangt, niet in de ring aanwezig zijn. Deze honden moeten als afwezig worden beschouwd. Op deze tentoonstelling kunnen voor alle erkende rassen certificaten van F.C.I. en kampioenschapsprijzen van de Raad van Beheer worden toegekend.

Art. 8. De honden moeten tussen 8.00 en 11.45 uur het tentoonstellingsgebouw worden binnengebracht. Op de beslissing van de aanwezige dierenarts is geen beroep mogelijk.

Art. 9. Op last van de brandweer mogen er geen tafels en benches rond de ringen geplaatst worden.

Art. 10. Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding.

Art. 11. Alleen honden met een erkende stamboom kunnen aan de tentoonstelling deelnemen.

Art. 12. Benching. Er is geen benching aanwezig.

Art. 13. Uren, waarop de tentoonstelling is geopend en toegangsprijzen.
De tentoonstelling is geopend van 08.00 tot 17.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 8,- per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis en houders van een 65+ kaart betalen € 4,-. Bezoekershonden zijn toegestaan, toegangsprijs € 5,-.

Art. 14. Mocht blijken, dat van een entreekaart misbruik wordt gemaakt, dan zal deze kaart ogenblikkelijk worden ingetrokken.

Art. 15. Het bestuur houdt zich het recht voor, bezoekers zonder opgaaf van redenen de toegang tot de tentoonstelling te weigeren of hen van het tentoonstellingsterrein te doen verwijderen.

Art. 16. Iedere inzender wordt geacht volkomen op de hoogte te zijn van het reglement van deze tentoonstelling en kan zich nimmer op onbekendheid hiervan beroepen. Een persoonlijke bevestigingsbrief zal aan elke inzender worden toegezonden.

Art. 17. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere aan de keurmeester voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor het ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.

Art. 18. Iedere exposant, bezoeker en standhouder is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die door zijn of haar hond(en) aan derden wordt toegebracht. Schade kan nimmer op het bestuur c.q. de organisatie worden verhaald. De organisatie wijst elke aansprakelijkheid af. Het bestuur behoudt zich het recht voor gevaarlijke honden de toegang te weigeren of deze van het tentoonstellingsterrein te doen verwijderen.

Art. 19. Wanneer door overmacht de tentoonstelling niet door kan gaan, vindt geen volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats. Het bestuur acht zich in geval van calamiteiten niet gehouden aan de verplichting het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren. Alle genoemde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief B.T.W.