Skip to content

Reglement

Art.1. De tentoonstelling wordt gehouden onder de voorschriften van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Art.2. Op de tentoonstelling is het Kynologisch reglement van de Raad van Beheer van toepassing en iedere exposant wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. Het is tegen betaling verkrijgbaar bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam.

Art.3. Datum en plaats. De tentoonstelling zal gehouden worden op 8 en 9 juni 2024 op het terrein van K.C. De Kempen, Kervel 3, 5667 KN Geldrop dan wel, indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op de door het bestuur van de organisatie nader te bepalen plaats en datum.

Art. 4. Zij die willen inschrijven moeten dit online doen uiterlijk op 28 mei 2024 via Onlinedogshows.eu. Banners daarvan zijn te vinden op de website van Dogshoweindhoven.nl. Indien dit niet mogelijk blijkt dan moeten vóór 15 mei 2024 hun naar waarheid ingevulde inschrijfformulier(en) worden ingezonden naar het secretariaat van de tentoonstelling (zie pagina Contact).

Zodra het aantal honden dat geplaatst kan worden is bereikt, zal de inschrijving vroeger worden gesloten. Het bestuur houdt zich het recht voor om, bij wijziging van de datum en plaats van de tentoonstelling, de datum voor de sluiting van de inschrijving te wijzigen. Programma’s, inschrijfformulieren en alle inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar aan het secretariaat. Ingeschreven kunnen slechts worden de honden die in het NHSB, resp. in een der bijlagen van het NHSB of een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen.

Niet toegelaten worden honden: a) honden met een oor- of huidaandoening: b) reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn afgedaald: c) honden die gecoupeerd zijn aan oren en/of staart. Honden uit het buitenland moeten zijn ingeënt tegen hondsdolheid, hetgeen d.m.v. een entingscertificaat moeten kunnen worden aangetoond. Het dragen van prikbanden is ten strengste verboden.

Art. 5. Klasse-indeling
Als leeftijd geldt de exacte leeftijd op de dag van de keuring. Het is verboden een hond in meerdere klassen in te schrijven met uitzondering van de koppelklas.

  1. Jongste puppyklas vanaf 4 tot 6 maanden (geen CAC)
  2. Puppyklas vanaf 6 tot 9 maanden (geen CAC)
  3. Jeugdklas vanaf 9 maanden tot 18 maanden
  4. Tussenklas vanaf 15 maanden tot 24 maanden
  5. Openklas vanaf 15 maanden
  6. Gebruikshondenklas vanaf 15 maanden, kopie van de verklaring bijvoegen dat de hond in deze klas mag worden ingeschreven.
  7. Kampioensklas vanaf 15 maanden, honden moeten een nationale/internationale titel voeren
  8. Veteranenklas vanaf 8 jaar
  9. Koppelklas voor 2 honden Reu en Teef van hetzelfde ras en de zelfde variëteit, bonafide eigendom van de zelfde exposant, mits ingeschreven in een van de klassen genoemd.

Art. 6. Inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 45,- per hond, inclusief digitale catalogus. Een papieren catalogus kost € 7,- per stuk. Inschrijfgeld voor een pre-puppy/puppy bedraagt
€ 35,-. Koppelklasse € 5,-. De online inschrijving is pas gereed indien de betaling ook gedaan is.

Door inzending van het inschrijfformulier verplicht men zich het inschrijfgeld te voldoen, uiterlijk vóór 28 mei 2024. Bij betaling na deze datum wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 10,- per hond administratiekosten.
Bij eventuele weigering van de hond wegens ziekte of anderszins wordt het inschrijfgeld niet teruggegeven.
Alle bank-of andere overschrijvingskosten worden aan u in rekening gebracht. Het inschrijfgeld voldoen onder dezelfde naam als op het inschrijfformulier staat vermeld en met vermelding van het NHSB (LOSH, ZB nr,LOF) nummer.

Art. 7. Keuringen. De keuringen beginnen om 9:30 uur. De keuringen van de ereprijzen vangen aan om 15:00 uur of zodra de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun honden in de ring te komen. Iedere exposant is verplicht er voor te zorgen, dat hij tijdig aanwezig is bij de ring waar het ras, waartoe hij behoort, wordt gekeurd. Vóór in de catalogus staat aangegeven in welke volgorde en in welke ringen de honden worden gekeurd. De keuring zal niet mogen worden opgehouden voor honden, die op het moment dat de keurmeester met de keuring aanvangt, niet in de ring aanwezig zijn. Deze honden moeten als afwezig worden beschouwd. Op deze tentoonstelling kunnen voor alle erkende rassen certificaten van kampioenschapsprijzen van de Raad van Beheer worden toegekend.

Art. 8. De honden moeten tussen 8.00 en 11.45 uur op het terrein aanwezig zijn. Op de beslissing van de aanwezige dierenarts is geen beroep mogelijk.

Art. 9. Op last van de brandweer mogen er geen tafels en benches rond de ringen geplaatst worden.

Art. 10. Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding.

Art. 11. Alleen honden met een erkende stamboom kunnen aan de tentoonstelling deelnemen.

Art. 12. Uren, waarop de tentoonstelling is geopend en toegangsprijzen.
De tentoonstelling is geopend van 08.00 tot 17.30 uur. De toegang is gratis.

Art. 13. Het bestuur houdt zich het recht voor, bezoekers zonder opgaaf van redenen de toegang tot de tentoonstelling te weigeren of hen van het tentoonstellingsterrein te doen verwijderen.

Art. 14. Iedere inzender wordt geacht volkomen op de hoogte te zijn van het reglement van deze tentoonstelling en kan zich nimmer op onbekendheid hiervan beroepen. Een persoonlijke bevestiging zal aan elke inzender via mail worden toegezonden.

Art. 15. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere aan de keurmeester voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor het ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.

Art. 16. Iedere exposant, bezoeker en standhouder is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die door zijn of haar hond(en) aan derden wordt toegebracht. Schade kan nimmer op het bestuur c.q. de organisatie worden verhaald. De organisatie wijst elke aansprakelijkheid af. Het bestuur behoudt zich het recht voor gevaarlijke honden de toegang te weigeren of deze van het tentoonstellingsterrein te doen verwijderen.

Art. 17. Wanneer door overmacht de tentoonstelling niet door kan gaan, vindt geen volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats. Het bestuur acht zich in geval van calamiteiten niet gehouden aan de verplichting het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren. Alle genoemde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief B.T.W.

Art. 18. Alle exposanten dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de organisatie.

Indien geconstateerd wordt dat een exposant of een voorbrenger van een ingeschreven hond zich niet houdt aan de bepalingen van het tentoonstellingsreglement en/of door de organisatie gegeven aanwijzingen, dan kan het bestuur, in overleg met de gedelegeerde van de Raad van Beheer, besluiten dat de betrokken hond(en) uitgesloten worden van iedere kwalificatie en plaatsing. Het bestuur kan deze honden eveneens doen verwijderen.

Als het bestuur dit besluit dan komen reeds toegekende kwalificaties en plaatsingen alsnog te vervallen. Reeds uitgereikte prijzen kunnen worden teruggevorderd.

Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.          

Art. 19. Exposanten geven aan de organisatie door het inschrijven van hun honden impliciet toestemming om foto’s en videobeelden van de tentoonstelling te mogen gebruiken voor publicatie over deze en toekomstige tentoonstellingen. Foto’s en beeldmateriaal zullen nooit worden doorverkocht aan derden.

Art. 20. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement.

Art. 21. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in de omstandigheden waardoor gevaar op besmetting met hondenziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.

Art. 22. De inzender /exposant verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en niet aan de staart is gecoupeerd.

 

Text content